GA·GA - ANU
GA·GA
作曲 : ANU
作词 : ANU
དགའ་དགའ

GA·GA
音乐制作人:旦旦
曼陀铃:索朗
འོ་དགའ་དགའ
hi GAGA
ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག
愿你开心
ད་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག
愿你快乐
ད་ཁྱོད་སྤྲོ་ཤོག་ཨ
愿你一切如意
ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག་ཨ།
愿你从此得以幸福.
ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁྱོད་རང་ཁྱོད་རང་དགའ་བའི་ལམ་ལ་སོང་ཨེ་ཧོ་་་་་་་
从此你走你自己的路
ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ཁྱོད་རང་ཁྱོད་རང་དགའ་བའི་མཉམ་དུ་སོང་ཨེ་ཧོ་དགའ་དགའ།
从此你追求你的幸福
ཨེ་དགའ་དགའ།
hi GAGA
དེ་ཚོ་ལ་བརྩེ་དུང་མེད་པ་མ་རེད་ཟེར།
那些不是没有情意
ལས་ལ་བཀོད་པ་མི་གདའ་ར།
是顺应命运的安排
འོ་དགའ་དགའ་
oh ga g aga
དགོངས་པ་མ་འཚམས་་་་
oh ga g aga 就这样吧
oh ga g aga 请你别在意
འོ་དགའ་དགའ་དགའ་་
ད་དེ་འདྲ་རེད་ལ་་་
oh ga g aga 就这样吧
ད་དེ་འདྲ་རེད་ཡ་་་
oh ga g aga 就这样吧
འོ་དགའ་དགའ
hi GAGA
ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག
愿你开心
ད་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག
愿你快乐!
ད་ཁྱོད་སྤྲོ་ཤོག་ཨ།
愿你一切如意!
ད་ཁྱོད་དགའ་ཤོག་ཁྱོད་སྐྱིད་ཤོག་ཨ།
愿你从此得以幸福.
ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་ང་རང་དགའ་བའི་ལམ་ལ་འགྲོ་དགོས་ཧོ་་་་
从此我要走我自己的路、
ད་ནས་བཟུང་སྟེ་ང་རང་རང་ལ་དབང་པའི་མཉམ་དུ་འགྲོ་དགོས་ཧོ་་་དགའ་དགའ།
从此我追求我自己的缘、
འོ་དགའ་དགའ་།
oh gaga
ངེད་གཉིས་ཡོང་ས་གཅིག་པ་ཡིན་ན་ཡང་།
我们来自相同起点
འགྲོ་སའི་ལམ་ཁ་དེ་ཁ་ཁ་རེད།
命运的安排却是各异。
གལ་སྲིད་མཐོང་ཡ་དང་ཐོས་ཡ་ཙམ་མ་བྱུང་ན་ཕན་ཚུན་ལ་སྨོན་ལམ་ཞིག་རྒྱག་རོགས་ཡ་དགའ་དགའ་།
如果未来会天各一方愿我们会互相祝福,
གལ་ཏེ་ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་བཅངས་པའི་བརྩེ་སེམས་དེ་ལ་དོགས་པ་ཐེ་ཚོམ་ཤར་སོང་ན།
如果你曾怀疑我对你的爱是否真假
དུས་ནམ་ཡང་ཁྱོད་ལ་དགོངས་དག་ཞུ་བ་དང་
我更愿意还你自由的世界
ང་རང་ལ་བརྗེད་ཐབ་ལ་མེད་པའི་ལོ་ཟླ་དེ་ནི། ཁྱོད་རང་དང་མཉམ་དུ།
我会记得那些与你刻骨铭心的岁月
སྐྱིད་སྡུག་མྱུང་མྱུང་པའི་དུས་རེད་ལ་།
会记得你的
དགའ་བ་རེ།
每次快乐
སྐྱོ་བ་རེ།
每次悲伤
འཛུམ་མདངས་རེ།
每个笑容
མིག་ཆུ་རེ།
每滴眼泪
ཚུགས་ཀ་རེ།
每个表情
རྣམ་འགྱུར་རེ།
每个动作
དྲི་མ་རེ།
每个情意
ཡོད་ཚད་དེ་སེམས་ལ་ཉར་དགོས།
带着一切继续踏上寻梦之旅
འོ་དགའ་དགའ་
oh gagaga hlllhll
hllhll 就这样吧
oh gagaga hlllhll
hllhll 就这样吧
oh gagaga hlllhll
hllhll 就这样吧
oh gagaga hlllhll
hllhll 就这样吧
歌曲GA·GA评论
ANU热门歌曲