Home - 扎西平措
Home - 扎西平措
词:洛桑顿珠
曲:洛桑顿珠
吉他:AJY/王乐汀(Billdisc)
键盘:TREM B
贝斯:王乐汀(Billdisc)
Program:王乐汀(Billdisc)
录音师:王乐汀(Billdisc)
混缩:王乐汀(Billdisc)
母带工程师:王乐汀(Billdisc)
童声:索朗曲珍
出品公司:上海灿星文化传媒股份有限公司
艺人经纪公司:梦响强音文化传播(上海)有限公司

འུ་རས་པཱ་ནང་གི་ཀ་འབད།
ཨ་མ་ལགས་ནང་གི་ཤེལ་སྒོ་འབད།
ཤེལ་སྒོ་མེད་ན། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གང་ནས་ཡོང་གི་འབའ།
འུ་རས་པཱ་ནང་ཉིད་ཀ་བ་སྟེ།
ཀ་བ་འགྱུར་གྱི་མིན་ཏེ། ལྕམ་གདུང་ཡ་གིས་སྐྱོར་ཡོད།
འུ་རས་ཨ་མ་ནང་ཉིད་ཤེལ་སྒོ་སྟེ།
ཤེལ་སྒོ་མེད་ན། ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གང་ནས་ཡོང་།
འུ་རས་པཱ། གངས་རི་དཀར་པོ།
གངས་རི་དཀར་པོ་འགྱུར་གྱི་མིན་ཏེ།
སྔོན་མ་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་གངས་རི་དཀར་པོ།
གངས་རི་དཀར་པོ་འགྱུར་གྱི་མིན་ཏེ།
འུ་རས་ཨ་མ། ཕུ་ཆུ་རིང་མོ།
ཕུ་ཆུ་རིང་མོ་ཆད་ཀྱི་མིན་ཏེ།
སྔོན་མ་སྲིད་པ་ཆགས་པའི་ཕུ་ཆུ་རིང་མོ།
ཕུ་ཆུ་རིང་མོ་ཆད་ཀྱི་མིན་ཏེ།
པཱ་ཨོ། ཨ་མ་ཨོ། ཨ་མ་ཨོ། པཱ་ཨོ།
པཱ་ཨོ། ཨ་མ་ཨོ། ཨ་མ་ཨོ། པཱ་ཨོ།
ལོག་ནས་འགྲོ། ལོག་ནས་འགྲོ།
སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ།
ལོག་ནས་འགྲོ། ལོག་ནས་འགྲོ།
སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ།
ཡར་ཡར་བལྟས་ན། ཇོ་མོ་གླང་མ་རེད་བཞག།
མར་མར་བལྟས་ན། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་རེད་བཞག།
འུ་རང་ལྟོགས་པའི་སྐབས་ལ། པགས་དང་མར་གཉིས་ཟས་ཡོད།
འུ་རང་སྐོམ་པའི་དུས་ལ། ཇ་ལ་ཕོར་མར་རྒྱབ་ཡོད།
གལ་ཏེ་ང་རང་གཉིད་ཅིག་ཁུག་ན།
ཉལ་ས་ཨ་མའི་པང་དུ།
གལ་ཏེ་ང་རང་སྒྲུང་ཅིག་ཉན་ན།
ཨ་ཕས་ང་ལ་བཤད་ཡོང།
པཱ་ཨོ། ཨ་མ་ཨོ། ཨ་མ་ཨོ། པཱ་ཨོ།
ལོག་ནས་འགྲོ། ལོག་ནས་འགྲོ།
སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ།
ལོག་ནས་འགྲོ། ལོག་ནས་འགྲོ།
སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ།
ལོག་ནས་འགྲོ། ལོག་ནས་འགྲོ།
སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ།
ལོག་ནས་འགྲོ། ལོག་ནས་འགྲོ།
སྐྱེ་སའི་ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་ནས་འགྲོ།
པཱ་ཨོ། ཨ་མ་ཨོ། ཉིད་ཅའི་ཕྲུ་གུ་ནང་ལ་ལོག་ནས་སླེབས་ཡོད་འབའ།
歌曲Home评论
扎西平措热门歌曲