FLY (Live) - ANU
FLY (Live) - ANU
词: ANU
曲: ANU
原唱: ANU
演唱: ANU
编曲:旦旦/徐林
program:徐林
制作人:徐林

འཕུར
འཕུར་འདོད་དུས།
འཕུར
ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ།
རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན།
ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
ད་ནས་འཕུར་ཡ་་་་་
འཕུར
རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན་འཕུར།
འཕུར་་་་
འཕུར་་ཡ་་་་་་་
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
དེ་ནས་རང་དབང་གི་གཤོག་པ་དེ་བརྐྱངས་ནས།
དེ་ནས་ངོ་མཚར་གྱི་རྨི་ལམ་དེ་ཁྱེར་ནས།
འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་ནས་བརྒལ་ཏེ་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ལ་འཕུར།
དེ་ནས་ཆེས་ཐོག་མའི་རྣམ་ཤེས་དེ་འཚོལ་ལ་འཕུར།
འཕུར་ཡ།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
ལས་དབང་གི་གོ་ཆ་ནས་གྲོལ་ཏེ།
རང་དབང་གི་རིང་ལུགས་ལ་དགའ་ན་འཕུར་ར།
རང་གི་རྣམ་ཤེས་ངོ་མ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
རང་གི་ཆེས་ཐོག་མའི་རྨི་ལམ་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
ཆོ་མེད་པའི་འཚོ་བ་ནས་ཐར་ཏེ་ཚེ་སྲོག་གི་ངོ་མཚར་ལ་དད་ན་འཕུར་ར།
རང་གི་ཆེས་མཛེས་པའི་འཛུམ་མདངས་དེ་འཚོལ་བསམ་ན།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་མི་ཚེ་ཚར་རྒྱུ་རེད།
མ་འཕུར་ན་རེ་བ་བརླག་རྒྱུ་རེད།
歌曲FLY (Live)评论
ANU热门歌曲