SARDUBA - ANU
SARDUBA
作曲 : ANU
作词 : ANU
编曲:徐林
གསར་གཏོད་པ་་་་་འེ创造者
འེ་་་་་་་་་་་
གསར་གཏོད་པ་་་་འེSARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ无可替代的SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ勇往直前的SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།无所畏惧的SARDUBA
ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ永不过期的SARDUBA
时间无法抹去方向一直没有改变
我们沿着sarduba让梦想继续向前
突破每个阶段拥有SARDUBA一样强眼
NEWBLOOD的精神要被每个TIGGA彰显
你想要件 限量版 SARDUBA Baby
抱歉请你 对号码 排队等 oh babe
SARDUBA的胜利指日可待 babe
快递马上到你楼下请你来期待oh babe
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ无可替代的SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ་勇往直前的SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།无所畏惧的SARDUBA
ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ永不过期的SARDUBA
ག་ལེ་ག་ལེ་ཡིན 慢慢的来
ག་ས་གང་ལ་འགྲོ蔓延开来
ག་རེ་ག་རེ་མེད没有对错
ག་དགའ་ག་སྐྱིད་རེད没有顾虑
ག་ལེ་ག་ལེ་ཡིན慢慢的来
ག་ས་གང་ལ་འགྲོ蔓延开来
ག་རེ་ག་རེ་མེད འེ没有对错
ག་དགའ་ག་སྐྱིད་རེད没有顾虑
请脱掉 你的烦恼 换上sareduba
你成为今晚最Coolཕོ་སར་དང་མོ་སར།(男孩女孩)
拥有你 就像穿上一件sarduba
邀约我 来做你的Newestརྒྱལ་པོ།(主人)
ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་འེ胜者为王
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད་ཟེར་གོ拜者为伍
ཨ་མའི་བུ་ལ་ཡོན་ཏན་ཡོད་ན་འེ胜者为王
དགའ་ལྡན་ཁྲི་ལ་བདག་པོ་མེད་ཟེར་གོ拜者为伍
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
འདོར་བ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ། འེ无可替代的SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
ཞུམ་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ勇往直前的SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེSARDUBA
འཇིག་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ།无所畏惧的SARDUBA
ཟིན་པ་མེད་པའི་གསར་གཏོད་པ། འེ永不过期的SARDUBA
གསར་གཏོད་པ། འེS
录音:丁晨泽
混音/母带工程师:王路遥
混音室/录音室:TOP MUSIC STUDIO
发行:百纳娱乐
OP:乐享中天
出品:SARDUBA
歌曲SARDUBA评论
ANU热门歌曲